PODSTAWY WIARY   

  

Artykuł 1.

Credo Apostolskie, zwane też Apostolskim Wyznaniem Wiary, Symbolem Apostolskim. Jest to symbol chrzcielny i formuła liturgiczna używana powszechnie przez Kościół Apostolski. Według tradycji Symbol został sformułowany przez samych Apostołów Pańskich:
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Artykuł 2.

Całą wiarę opieramy na Bogu Jahwe – Panu i Stworzycielu, Jego Synu Jezusie zwanym Chrystusem, który jest naszym Panem i Zbawicielem oraz na Duchu Świętym – Pocieszycielu.

Artykuł 3.

Uznajemy, że Biblia jest natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Wierzymy, że człowiek nic sam z siebie nie może, jedynie dzięki Bożej Łasce uświęcającej: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. A ta nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga”(Ef 2:8). 

Artykuł 4.

Najistotniejszą prawdą wiary jest przyjęcie Chrystusa, przez którego otrzymaliśmy zbawienie, i jej podporządkowane są wszystkie inne zasady „Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12), „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;"(J 3,16-17), „On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy "(1 J 2,2).

Artykuł 5.

Wierzymy w jednego Boga oraz w to, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Człowiek przyjmuje zbawienie z darowanej łaski, bez własnej zasługi, poprzez wiarę w Jezusa a nie za pośrednictwem świętych czy matki Jezusa Maryji. „Albowiem jeden jest Bóg,
i jeden pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus." (Tym 2,5)

Artykuł 6.

Kościół to rzeczywistość ziemska i niebiańska. W Chrystusie jest wszelka komunia pomiędzy ludźmi, którzy są w Nim oczyszczeni i równi. Dzięki Niemu wszyscy możemy być w relacji z sobą i nawzajem sobie pomagać. Łączność w Chrystusie zapewnia nas o wspólnej modlitwie Kościoła na ziemi i w niebie.

Artykuł 7.

Sakramenty ustanowione przez Chrystusa są widzialnymi znakami, niewidzialnej łaski, Bożej miłości względem nas. Są znakami łaski, przez które Bóg uwidacznia w nas swe dzieło, ożywiając, wzmacniając
i potwierdzając naszą wiarę. Bezpośrednio przez Pana naszego Chrystusa ustanowione zostały dwa sakramenty, a mianowicie Chrzest i Eucharystia. Pozostałe pięć uznaje się, lecz nie mówi o nich jak o sakramentach ustanowionych przez Chrystusa, lecz jako o sakramentaliach Kościoła.

Artykuł 8.

Kościół praktykuje chrzest niemowląt jedynie na prośbę rodziców wierzących, a Eucharystia nazywana również Wieczerzą Pańską lub Sakramentem Ołtarza, udzielana jest pod dwiema postaciami – chleba i wina.

Artykuł 9.

Kościół uznaje papieża jako biskupa Rzymu, nie uznaje kultu Maryjnego, jak i kultu świętych – modlimy się tylko i wyłącznie do Trójjedynego Boga, natomiast świętych jedynie naśladujemy w dążeniu do świętości „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,15-16).

Artykuł 10.

Jako Wspólnota, która żyje wiarą, razem również realizujemy polecenie Jezusa, aby, „łamiąc chleb”, czynić to na Jego pamiątkę (Łk 22.14-20, Mt 26.26-30, Mk 14.22-26, I Kor 11.23-25), włączać do Kościoła poprzez chrzest święty (Mt 28.19-20, J 20.21-23), kontynuować posługę jednania (II Kor 5.19, J 20.22-23) oraz ustanawiać osoby odpowiedzialne za budowanie Kościoła (Ef 4.12-13). 

Artykuł 11.

Liturgia jest działaniem Jezusa pośród swojego Kościoła, który poprzez nią włącza się w uwielbienie wszystkich chrześcijan na ziemi i w niebie czasów przeszłych, obecnych i przyszłych, dlatego też w jej sprawowaniu korzystamy z doświadczenia sióstr i braci, którzy byli przed nami, uzupełniając je o doświadczenie naszych czasów i oczekując ostatecznego objawienia się Jezusa w świecie.

Artykuł 12.

Liturgia jest przestrzenią dialogu Boga ze wspólnotą Kościoła, która została wezwana przez słowo Boże. Na nabożeństwach odbywa się spowiedź ogólna przed Chrystusem, na prośbę wiernych również dopuszcza się spowiedzi indywidualnej przed kapłanem.

Artykuł 13.

Odrzucamy również stanowczo wszelkiego rodzaju wizerunki, rzeźby i figury „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (Wj 20, 3-6)

Artykuł 14.

Istotną cechą pobożności jest głośna modlitwa (indywidualna
i wspólna) w czasie nabożeństw. Wspólnota Kościoła ma charakter ekumeniczny w dążeniu do wspólnego mianownika: Bóg, Jezus, Duch Święty i Biblia jako słowo Boże.

Artykuł 15.

Kościół otwarty jest dla każdego poszukującego wiary i każdego wierzącego, który ma potrzebę karmienia się Słowem Bożym i Chlebem Eucharystycznym, nie oczekujemy i nie przymuszamy do jakichkolwiek deklaracji przynależności do wspólnoty Kościoła (danego zboru lub wspólnoty).

Artykuł 16.

Jesteśmy Kościołem otwartych drzwi dla każdego, nie zwracając uwagi na wiek, statut społeczny, kolor skóry, stan zdrowia czy orientację seksualną.

Artykuł 17.

Duchowni Kościoła są po to, by służyć Bogu i całej wspólnocie ludzi wierzących.

Niniejsze Podstawy Wiary – Doktrynę Kościoła Wspólnot Chrześcijańskich zatwierdzono i podpisano podczas Konferencji Generalnej Kościoła.


 WYKAZ ŚWIĄT KOŚCIOŁA

  

*PAMIĄTKA NARODZIN JEZUSA CHRYSTUSA - BOŻE NARODZENIE //25 GRUDNIA// 


*ŚWIĘTO TRZECH MĘDRCÓW //6 STYCZNIA// 


*PAMIĄTKA MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA //TRIDUUM PASCHALNE - WIELKANOC//


*PIĘĆDZISIĄTNICA – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  //PIĘĆDZIESIĄT DNI PO NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA//


*ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO //24 CZERWCA// 


*ŚWIĘTO REFORMACJI I EKUMENII //31 PAŹDZIERNIKA// 


*WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH //1 LISTOPADA//
 

"Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich."

Z Listu Pawła Apostoła do Efezjan 4; 1-6.

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.com/